Algemene voorwaarden Blober B.V.

gedeponeerd bij de kamer van koophandel van Rotterdam onder registratienummer 67956114

V1.1 | 21 maart 2017


1. Definities

 • Blober: de besloten vennootschap Blober B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67956114 en gebruiker van deze voorwaarden.
 • Website: de website van Blober www.blober.nl en andere aan Blober gelieerde domeinnamen, websites en applicaties.
 • Registrant: de natuurlijke of rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd. Deze wordt in deze voorwaarden steeds in de enkelvoudige mannelijke vorm aangeduid.
 • De Uitvoerder: de Registrant die op de Website reageert op een Opdracht voor het uitvoeren daarvan. Deze wordt in deze voorwaarden steeds in de enkelvoudige mannelijke vorm aangeduid.
 • Opdrachtgever: de Registrant die op de Website een Opdracht plaatst. Deze wordt in deze voorwaarden steeds in de enkelvoudige mannelijke vorm aangeduid.
 • Opdracht: de uit te voeren klus die Opdrachtgever op de Website heeft geplaatst.
 • Bezoeker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Website bezoekt.
 • Match: de succesvolle bemiddeling tussen Opdrachtgever en de Uitvoerder.
 • Bemiddeling: alle werkzaamheden die Blober verricht om een Match online mogelijk te maken, waaronder het doen regelen dat de Uitvoerder reageert op een Opdracht.
 • Succesvolle bemiddeling: de online gemaakte Match tussen Opdrachtgever en de Uitvoerder ter uitvoering van de Opdracht welke niet binnen de annuleringstermijn is geannuleerd.
 • Annuleringstermijn: de termijn waarbinnen de Uitvoerder en Opdrachtgever de Match kunnen annuleren.
 • Vergoeding: het bedrag waarvoor de Opdracht op de Website wordt aangeboden.
 • Servicekosten: het bedrag dat Opdrachtgever aan Blober betaalt voor de Bemiddeling.

2. Scope

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes en aanbiedingen van Blober, alsmede op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van Blober.
 • Wijzigingen in de voorwaarden kunnen eenzijdig worden doorgevoerd. Deze zullen op de website van Blober worden meegedeeld. Na akkoordbevinding door de Registrant zullen de gewijzigde voorwaarden gelden, ook voor reeds bestaande overeenkomsten.
 • Blober bemiddelt online tussen Opdrachtgever die een Opdracht wil laten uitvoeren en de Uitvoerder die een Opdracht zoekt om uit te voeren in die zin dat zij partijen faciliteert in het leggen van contact met elkaar.
 • Komt er een Match tot stand dan zijn de Uitvoerder en Opdrachtgever volledig vrij in de verdere invulling en uitvoering van het werk. Blober treedt in geen enkele zin op als Opdrachtgever, werkgever, detacheerder of uitlener.

3. Verplichtingen Blober

 • Blober garandeert geen Match en is ook niet aansprakelijk voor enige schade die moge ontstaan omdat een Match niet tot stand is gekomen of is geannuleerd. Blober heeft slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. In het geval er geen match tot stand komt zal Blober de Opdrachtgever 100% rembourseren.
 • Blober staat garant voor de uitbetaling aan de Uitvoerder van de Vergoeding waarvoor Opdrachtgever de Opdracht online heeft geregistreerd. Tot betaling van een hogere of lagere Vergoeding is Blober enkel gehouden indien deze nieuwe Vergoeding aan Blober is meegedeeld en Blober met de wijziging schriftelijk akkoord is gegaan. De Servicekosten zullen dan op basis van de hogere Vergoeding worden berekend en het surplus zal aan Opdrachtgever worden doorberekend. Een lagere Vergoeding zal geen effect hebben op de Servicekosten die Opdrachtgever aan Blober dient te voldoen.
 • Blober is enkel verplicht om tot betaling van de Vergoeding over te gaan indien dan wel Opdrachtgever dan wel de Uitvoerder aantoont dat de Opdracht deugdelijk is uitgevoerd alsmede eerst nadat Blober door Opdrachtgever is betaald.
 • Blober betaalt de Uitvoerder de Vergoeding na bevestiging dat de Opdracht deugdelijk is uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen.

4. Verplichtingen Uitvoerder

 • Blober is niet aansprakelijk voor en derhalve ook niet verzekerd tegen schade die de Uitvoerder tijdens de uitvoering van de Opdracht lijdt dan wel voor schade die de Uitvoerder tijdens de uitvoering van de Opdracht aan derden of aan Opdrachtgever toebrengt. Uitvoerder dient voor een eigen WA-verzekering zorg te dragen.
 • De Uitvoerder dient (bij-)verdiensten te melden bij de Belastingdienst. In geen geval is Blober aansprakelijk voor de aangifte. Uitvoerder draagt zorg voor de eigen aangifte(s).
 • Uitvoerder is ervoor verantwoordelijk dat zijn gegevens op de Website dan wel andere door hem op de Website geplaatste gegevens correct zijn en up to date en geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden.

5. Verplichtingen Opdrachtgever

 • Blober is niet aansprakelijk voor en derhalve ook niet verzekerd tegen schade die tijdens de uitvoering van de klus door Uitvoerder, niet zijnde Opdrachtgever, wordt geleden dan wel voor schade die Opdrachtgever door toedoen van Uitvoerder lijdt. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor verzekeringen in dit verband zoals bijvoorbeeld een (bedrijfs)ongevallen - / WA-verzekering.
 • Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat zijn gegevens op de Website dan wel andere door hem op de Website geplaatste gegevens correct zijn en up to date en geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden.
 • Opdrachtgever heeft een eigen verplichting om te certificeren dat Uitvoerder de persoon is die hij of zij op de Website heeft aangegeven te zijn. Tevens heeft Opdrachtgever een eigen verplichting om zich ervan te vergewissen dat de Opdracht naar Nederlandse en Europese regelgeving door de desbetreffende persoon mag worden uitgevoerd. Opdrachtgever dient bijvoorbeeld zelf de nationaliteit van Uitvoerder te controleren alsmede zo nodig vast te stellen of Uitvoerder een tewerkstellingsvergunning heeft. Schade geleden doordat Opdrachtgever voornoemde controleplicht heeft verzaakt dan wel vanwege enige onjuistheid in de door Uitvoerder op de Website verschafte informatie alsmede in door Uitvoerder gepresenteerde - of vanwege ontbrekende documenten is voor eigen rekening van Opdrachtgever.

6. Betaling

 • Opdrachtgever betaalt de Vergoeding waarvoor hij de Opdracht op de Website aanbiedt vermeerderd met Servicekosten aan Blober. Bij het plaatsten van de Opdracht wordt Opdrachtgever geïnformeerd over de hoogte van de Servicekosten. De Opdracht zal tegen de door Opdrachtgever betaalde Vergoeding zonder de Servicekosten op de Website worden aangeboden. Betaling vindt in beginsel plaats online via Ideal, inclusief BTW en in euro’s. Vindt betaling door Opdrachtgever plaats middels facturatie dan dient de betaling omgaande plaats te vinden.
 • Opdrachtgever zal de Vergoeding uitsluitend via Blober betalen, ook als Opdrachtgever en de Uitvoerder onverhoopt een hogere of lagere Vergoeding overeenkomen. Opdrachtgever is in dat geval gehouden Blober daarover te informeren. Het is Uitvoerder en Opdrachtgever verboden om een hogere- of lagere vergoeding overeen te komen zonder Blober daarover te informeren en zonder dat Blober daarmee instemt. In het tegenovergestelde geval kan Blober bij een hogere Vergoeding ook de daarmee corresponderende hogere Servicekosten bij Opdrachtgever in rekening brengen en is Opdrachtgever verschuldigd deze te voldoen.
 • Blober betaalt aan Uitvoerder de Vergoeding als aangegeven op de Website.
 • Bij gebreke van tijdige betaling is Blober gerechtigd om de wettelijke rente ex artikel 6:119 of 6:119a BW (welke van toepassing is) te vorderen. Opdrachtgever verbeurt in dat geval direct EUR 40,- aan incassokosten zonder dat enige werkzaamheden daartoe behoeven te zijn verricht alsmede daarbovenop 1% van de hoofdsom tot maximaal 15% daarvan tot aan de dag van algehele voldoening voor alle incassowerkzaamheden die Blober verricht, zelf dan wel via een derde. Indien Blober genoodzaakt wordt betaling in rechte te vorderen is Opdrachtgever gehouden alle werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de werkelijke kosten van rechtsbijstand, te voldoen.
 • Het is Opdrachtgever en de Uitvoerder niet toegestaan om betaling van de overeengekomen Servicekosten te omzeilen, bijvoorbeeld door de Vergoeding buiten de Website om te onderhandelen alsmede om contactgegevens over en weer te verstrekken voordat een Match tot stand is gekomen. Het is beide partijen te allen tijde verboden om een telefoonnummer of e-mailadres op de Website te plaatsen. Het vorenstaande op straffe van verwijdering van de Website en weigering van een registratie in de toekomst.
 • Opdrachtgever is gehouden Blober de Servicekosten te betalen voor de Bemiddeling, ook indien de Opdracht onverhoopt niet is uitgevoerd.

7. Intellectueel Eigendom

 • Blober heeft het intellectueel eigendom van de Website, de domeinnaam en haar logo. Het intellectueel eigendom van de inhoud van de Website (daaronder doch niet beperkt foto’s, teksten etc) berust bij Blober of derden. Op generlei wijze mag daarop inbreuk worden gemaakt door bijvoorbeeld ongevraagde kopieën of hyperlinks. Blober kan hyperlinks naar bestanden van de Uitvoerder op de Website plaatsen. Door acceptatie van deze voorwaarden gaat Registrant daarmee akkoord.
 • Opdrachtgever verkrijgt het intellectueel eigendomsrecht van werken die in haar Opdracht door de Uitvoerder zijn geproduceerd, doch de Uitvoerder behoudt het recht van naamsvermelding. Het staat Opdrachtgever en de Uitvoerder vrij hierover andere afspraken te maken. Enige inbreuk op rechten van partijen is verboden. Enige claim ten aanzien en het verhaal daarvan is van de partij wiens recht is geschonden op de inbreukmakende partij. Blober zal hierin geen rol spelen. Blober behoudt zich wel het recht voor om in een dergelijk geval de registratie van de inbreukmakende partij ongedaan te maken en deze ook in de toekomst niet meer te accepteren.

8. Website

 • Blober is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie op de Website (al dan niet in de Opdracht, de op de Website vermelde Prijs of informatie die de Uitvoerder over zijn of haar persoon op de Website plaatst). Schade voor het eventueel offline zijn van de Website wordt eveneens niet vergoed. Blober spant zich in om de Website te allen tijde online te houden en te voorzien van correcte informatie.
 • Het is Blober toegestaan om het gebruik van de Website door de Uitvoerder en de bewegingen van de Uitvoerder online bij te houden en te volgen/tracken (klik- en surfgedrag), inclusief het meelezen van de chats tussen Opdrachtgever en Uitvoerder op de Website. Gegevens van de Uitvoerder worden ook bewaard. Door acceptatie van deze Voorwaarden stemt de Uitvoerder hiermee in.
 • Blober heeft het recht een registratie van de Website te halen indien er klachten zijn over de bewuste Registrant. Blober behoeft hiertoe geen bewijzen van de juistheid van de klacht aan te tonen en is ook niet verplicht om enige vergoeding te betalen voor eventuele schade die mocht ontstaan door de verwijdering noch tot vergoeding van misgelopen inkomsten.
 • Het staat Blober vrij, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding van schade die daardoor kan worden geleden, om de informatie op de Website op ieder moment aan te passen / informatie van de Website af te halen.

9. Plaatsen Opdracht

 • Blober heeft het recht om een Opdracht die zij van onzedelijke of onrechtmatige aard acht dan wel op enige andere wijze in strijd met wettelijke regelgeving van de Website te verwijderen, bijvoorbeeld indien de betreffende Opdracht inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten. Blober heeft datzelfde recht ten opzichte van iedere Opdracht die zij om haar moverende reden niet passend acht voor haar Website.
 • Slechts na een digitaal akkoord van Blober zal de Opdracht op de Website komen te staan.
 • De Opdracht wordt op de Website aangeboden voor de door Opdrachtgever betaalde vergoeding zonder de Servicekosten voor Blober.

10. Uitvoeren opdracht

 • Materialen en andere benodigdheden voor de uitvoering van de Opdracht komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Instructies over de wijze van uitvoering van de Opdracht ontvangt Uitvoerder enkel van Opdrachtgever. Blober speelt daarin geen rol.
 • Indien Uitvoerder te laat verschijnt voor de uitvoering van de Opdracht heeft Blober het recht om 20% van zijn vergoeding in te houden.
 • Annuleren kan door zowel Uitvoerder als Opdrachtgever tot 24 uur voor uitvoering van de Opdracht. De Servicekosten blijven te allen tijde verschuldigd. Bij annulering door Uitvoerder zal Blober voor Opdrachtgever bemiddelen bij het vinden van vervanging. Indien vervanging niet meer mogelijk is, of indien Blober niet slaagt in een nieuwe Succesvolle Bemiddeling, zonder dat dit aan de schuld van Opdrachtgever is te wijten, zal de door Opdrachtgever betaalde Vergoeding aan Opdrachtgever worden terugbetaald.
 • Kosten die het resultaat zijn van een annulering worden door Opdrachtgever zelf gedragen. Indien Opdrachtgever meent daartoe een vordering te hebben op Uitvoerder is dat een zaak van deze partijen onderling en niet van Blober. De Match is een overeenkomst tussen Uitvoerder en Opdrachtgever en niet met Blober. Blober bemiddelt enkel.
 • De Uitvoerder die tevens een natuurlijke persoon is, heeft, niettegenstaande het vorenstaande, te allen tijde het recht de bemiddelingsovereenkomst met Blober binnen 14 dagen nadat deze tot stand is gekomen te ontbinden. Ontbinden is niet meer mogelijk indien er reeds sprake is van een succesvolle bemiddeling. De Uitvoerder die ontbindt is 20% van de Vergoeding aan Blober verschuldigd indien de Uitvoerder ontbindt op een moment waarop Blober reeds met de bemiddeling is aangevangen.

11. Geheimhouding

 • Uitvoerder dient geheim te bewaren over al hetgeen hem tijdens de uitvoering van de Opdracht bekend wordt over Opdrachtgever en vice versa, tenzij er enige wettelijke verplichting bestaat tot openbaarmaking. Enige inbreuk op deze verplichting waar de ander schade van ondervindt, zal ertoe leiden dat de inbreukmakende partij een boete verbeurt van EUR 5,000,-.
 • Opdrachtgever en Uitvoerder zullen zo ver als de wet dat toestaat, geheim bewaren over de persoonlijke gegevens van elkander.

12. Aansprakelijkheid

 • Registrant vrijwaart Blober voor enige schade die mocht ontstaan door het niet correct nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden.
 • Enige aansprakelijkheid van Blober kan enkel het resultaat zijn van opzet of grove schuld van het bestuur van Blober. In alle andere gevallen is aansprakelijkheid uitgesloten. In het geval dat Blober onverhoopt toch aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de Servicekosten.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie

 • Op alle rechtshandelingen van Blober is Nederlands recht van toepassing. Vorderingen van Registrant op Blober kunnen enkel aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam worden voorgelegd. Blober heeft voor vorderingen op de Registrant tevens de keuze om haar vordering aanhangig te maken voor de bevoegde rechter van de rechtbank in de woonplaats van Registrant.